Nasz misja

  1. W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka) oraz programy autorskie.
  2. Stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.
  3. Rozwijamy kreatywność, wyobraźnię i twórczość, umożliwiamy kontakt z różnymi formami sztuki dostosowanej do wieku dziecka.
  4. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
  5. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
  6. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi; umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
  7. Zapewniamy dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, troskliwą opiekę i akceptację.
  8. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.
  9. Poprzez program wychowawczy pomagamy we wzmacnianiu psychiki dziecka tak, aby potrafiło ono radzić sobie z trudnościami.

Dbamy o dobre relacje z rodzicami poprzez otwartą i jasną komunikację wzajemnych oczekiwań.

Wspieramy rodziców w procesie wychowania dziecka.
Naszym celem jest wspieranie potencjału każdego dziecka, tak aby wyzwolić w nim ciekawość poznawania świata, chęć uczenia się, wyzwalania emocji, rozwoju ekspresji i samorealizacji. Umożliwienie pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,

ITadzio-bankinspirują nas dziecięce marzenia. 

Naszą misją jest ich spełnianie.