Przedszkole i Żłobek Niepubliczny „Strefa Malucha” w Szczecinie

zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego lub pomoc nauczyciela.

 

Miejsce pracy: ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin (Technopark Pomerania)

Wymagania:

 • wykształcenie pedagogiczne – kierunek pedagogika przedszkolna / wczesnoszkolna (ewentualnie w trakcie studiów),
 • wysoka kultura osobista,
 • kreatywność,
 • cierpliwość, wyrozumiałość.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (atrakcyjne wynagrodzenie),
 • możliwość rozwoju zawodowego (w tym kursy i szkolenia),
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole,

Nasze przedszkole jest bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


Więcej informacji:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 507 026 112.

CV wraz z klauzulą o treści:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Niepubliczne Strefa Malucha, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko„, prosimy przesłać na adres e-mail: info@strefamalucha.edu.pl lub dostarczyć osobiście.


Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Strefa Malucha z siedzibą: ul. Niemierzyńska 17a,
  71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie przedszkola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. 91 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
 3. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
  1. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z czym przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przeniesienia danych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, licząc od dnia złożenia aplikacji. Po zakończonym procesie rekrutacji, aplikacje osób które nie zostaną zatrudnione zostaną zniszczone.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie rekrutacji.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).