Organizacja przedszkola i żłobka

Złobek i Przedszkole Strefa Malucha Szczecin

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela), co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe), jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne, pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne). Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

7.00 - 8.00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
8.00-8.15Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kole. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.
8.15-8.30Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.
8.30-8.50Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.
8.50-9.00Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.
9.00-10.00Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno – muzyczne, informatyka (2x tygodniowo).
10.00-11.00Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia dodatkowe według grafików poszczególnych grup.
11.30-12.00obiad (II danie)
12.00-12.30Czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.
12.30-14.00Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.
14.00-14.30Czynności samoobsługowe – ubieranie się i czynności porządkowe. Zabawy ruchowe i taneczne w sali. Przygotowanie do obiadu.
14.30-15.00obiad (zupa)
15.00-16.00Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna. Zajęcia dodatkowe.
16.00-16.30podwieczorek (lub przy zupie)
16.30-17.00Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi . Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
Zadzwoń teraz!