Klauzula Informacyjna Strefa Malucha

Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją dziecka do placówki Strefa Malucha

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Niepubliczny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Szczecinie „Strefa Malucha”, z siedzibą: ul Niemierzyńska 17a,  71-441 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: info@strefamalucha.edu.pl, telefonicznie: 507 026 112 lub osobiście w siedzibie placówki.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Wyspa Malucha powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Kancelaria Prawna, która wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej.
b. organ prowadzący tj.: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące od daty zgłoszenia). W przypadku niezakwalifikowania dziecka do placówki, dane zostaną usunięte, wyjątkiem będzie sytuacja gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na umieszczenie Pani/Pana wniosku na liście rezerwowej. Wówczas Pani/Pana dane będą przetwarzane do zakończenia bieżącego roku oświatowego, tj. do dnia 31 sierpnia danego roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji zawartej umowy (lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), podanie niniejszych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Zadzwoń teraz!