Ogólne zasady rekrutacji do przedszkola Strefa Malucha

Kwiecień w „Strefie Malucha”
6 kwietnia 2018
maj w „Strefie Malucha”
8 maja 2018

Ogólne zasady rekrutacji do przedszkola Strefa Malucha

Rekrutacja na nowy rok oświatowy rozpoczyna się od 01 czerwca i trwa do 10 czerwca 2018 r.

Rekrutacja na listy rezerwowe trwa przez cały rok.

 1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest tylko DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 2. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest wypełnić i przesłać drogą elektroniczną internetowy formularz zgłoszeniowy ze strony strefamalucha.edu.pl
 3. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola na nowy rok oświatowy jest wysyłana na wskazany adres e-mailowy w terminie najpóźniej do 15 czerwca.
 4. Decyzja o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej jest przekazywana wyłącznie drogą telefoniczną przez dyrektora Przedszkola.
 5. Po otrzymaniu drogą elektroniczną decyzji o przyjęciu dziecka należy dostarczyć w terminie 7 dni do dyrektora Przedszkola „Strefa Malucha” ul. Niemierzyńska 17a 71-441 Szczecin: wydrukowaną i podpisaną przez rodzica / opiekuna umowę o świadczeniu usług w 2 egzemplarzach (do pobrania ze strony strefamalucha.edu.pl) oraz  dowód opłaty rezerwacyjnej.
 6. W przypadku nie wypełnienia przez rodzica / opiekuna w/w zobowiązań dziecko zostanie automatycznie skreślone z listy przyjętych.
 7. Od dnia, gdy lista dzieci przyjętych do przedszkola zostanie zamknięta, kolejne zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej.
 8. Rodziców dzieci, które nie dostały się w danym roku oświatowym do naszej placówki obowiązuje nowa rekrutacja.

Kryteria przyjęcia do przedszkola Strefa  Malucha:

W przedszkolu obowiązuje wolny nabór w ramach limitu miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają:

 1. rodzeństwa dzieci uczęszczających,
 2. dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola,
 3. zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.